Η παρούσα Δήλωση παρέχει ένα πλαίσιο κατανόησης για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία «Δελημιχάλη Αναστασία», με το διακριτικό γνώρισμα «Ταμειακή System» (καλούμενη εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), που εδρεύει επί της οδού Επταπυργίου 157 στη Θεσσαλονίκη, όπως απαιτείται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ στις 25.05.2018 και αφορά τις ανωτέρω καταγεγραμμένες πληροφορίες από τους πελάτες μας. Η επεξεργασία διεξάγεται με βάση τις νομικές προβλέψεις του Κανονισμού και ειδικότερα την παροχή συγκατάθεσης και τη διασφάλιση ότι προκύπτει συμμόρφωση με νομική ή συμβατική απαίτηση ή προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης όπως η εκτέλεση των συναλλαγών με τους πελάτες της επιχείρησής μας. Με την παρούσα δήλωση συγκατάθεσης μας δίνετε τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, την προώθηση εμπορικών διαφημίσεων, την επικοινωνία μέσω e-mail, την αναβάθμιση των συστημάτων και την πρόληψη κάθε είδους παράνομης ενέργειας.

Διατηρούμε διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των δεδομένων από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση. Για τους σκοπούς αυτούς εφαρμόζουμε ή πρόκειται να εφαρμόσουμε τα ακόλουθα μέτρα: α) κρυπτογράφηση δεδομένων κατά την μεταφορά, β) ισχυρό έλεγχο ταυτότητας χρήστη, γ) ενισχυμένη υποδομή δικτύου, δ) εφαρμογές παρακολούθησης δικτύου.

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15 – 22 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων: α) Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα που σας αφορούν καθώς και αν η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό. β) Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων που σας αφορούν. γ) Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διαγράψει πληροφορίες που σας αφορούν και δεν είναι αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας. δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας στο απολύτως απαραίτητο. ε) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα που διατηρεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε μηχαναγνώσιμη μορφή (usb stick) καθώς και να ζητήσετε τη μεταφορά τους σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. στ) Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας αναιρώντας την παρούσα συγκατάθεση. ζ) Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Μπορείτε να ζητήσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι αυτοματοποιημένα με τεχνολογικά μέσα με σκοπό την κατάρτιση προφίλ κλπ. η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική Αρχή: Μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στην περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού. θ) Δικαίωμα αναίρεσης της συγκατάθεσης: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αναιρέσετε τη συγκατάθεσή σας (κατ’ άρθρο 7 ΓΚΠΔ) που παρέχει τη δυνατότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης – Ενημέρωσης και παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας στο τηλέφωνο 2310-610900 ή στο e-mail «tamiakiplus@gmail.com»